Izoprenoidy steroidy

12 kondenzací s další molekulou isopentenyl-difosfátu vzniká geranylgeranyldifosfát s 20 atomy uhlíku v molekule. Redukční kondenzací dvou molekul geranylgeranyl-difosfátu způsobem pata-pata vzniká nejjednodušší karotenoid, resp. karoten, fytoen, který jako prekurzor tetraterpenů (karotenoidů) podléhá postupně dehydrogenaci za vzniku all-trans konfigurace karotenoidů [2,5-8]. Lidský organismus není schopen biosyntézy karotenoidů, a proto je odkázán na jejich příjem potravou, zejména v zelenině a ovoci, popř. v doplňcích stravy [9] Karoteny Nejjednodušším prototypem karotenů je acyklický polynenasycený uhlovodík fytoen, který je syntetizován ze dvou molekul geranylgeranyl-difosfátu. Isomerací fytoenu vzniká trans-isomer fytofluen, jeho oxidací postupně ζ- karoten, neurosporen a lykopen, systematickým názvem ψ,ψ-karoten, jako finální produkt biosyntézy (Obr. 1). Alicyklické karoteny vznikají enzymově katalyzovanou cyklizací na jednom nebo na obou koncích acyklických ψ-karotenů, kdy se tvoří β-jononové struktury v β-karotenech nebo α-jononové struktury v ε-karotenech. Příkladem karotenu s β-jononovým cyklem pouze na jednom konci molekuly je γ-karoten, systematickým názvem β,ψ-karoten a karotenu s α-jononovým cyklem pouze na jednom konci molekuly je δ-karoten, systematickým názvem ε,ψ-karoten. Cyklizací na obou koncích molekuly vznikají struktury přítomné například v β-karotenu, v α-karotenu nebo v ε-karotenu. Sloučenina β-karoten se dvěma β- jononovými cykly se tedy systematicky nazývá β,β-karoten, α-karoten je potom β,ε-karoten, neboť má jeden β-jononový cyklus a jeden α-jononový cyklus. Karoten se dvěma α-jononovými cykly je ε-karoten neboli ε,ε-karoten. 12

20 Bcl-2 Bcl-2 protein je tvořen osmi α-helixy a na svém povrchu má hydrofobní kapsu (). Tato hydrofobní kapsa je větší než u proteinu Bcl-Xl (Petros a kol., 2004). Bcl-2 se vyskytuje ve velkém množství různých tkání fétu, ale u dospělého člověka je jeho exprese zřejmě omezená jen na rychle se dělící a diferencující buňky. Jako Bax a Bak, je Bcl-2 také inzertován do OMM, ale zda za fyziologických podmínek přímo tyto proteiny váže, je zatím nejasné. Jisté ale je, že nějakým způsobem zabraňuje Bax/Bak oligomerizaci, která by jinak vedla k vylití apoptogenních molekul z mitochondrie (Danial, 2007). Funkce Bcl-2 lokalizovaného v jaderné membráně je zatím nejasná. Jeho akumulace v ER ovlivňuje uskladňování Ca 2+ iontů. Intracelulární množství Ca 2+ iontů má vliv na průběh apoptózy (Danial, 2007). Výdej Ca 2+ z ER je totiž často spojen s jeho vychytáváním mitochondrií a následnou inhibicí oxidativní fosforylace zvýšenou asociací inhibiční podjednotky ATP syntázy (Gogvadze a kol., 2009). Nadměrná exprese Bcl-2 je běžná u mnoha typů rakoviny a přispívá ke zvýšení resistence k chemoterapii. Protein Bcl-2 se vyskytuje také v lidském endometriu, kde se cyklicky exprimuje, a to naopak než proapoptotické faktory. To znamená, že exprese Bcl-2 je nejvyšší během proliferativní fáze a během fáze sekreční je nejnižší (Ioffe a kol., 1998). Obr. 4. (A) Stužkový model Bcl-2 a (B) model povrchu Bcl-2 molekuly podle Connollyho v rozlišení 1,4 Å. Leucin, valin, isoleucin, fenylalanin, tyrosin, tryptofan, methionin a alanin jsou označeny žlutě; arginin, lysin, a histidin jsou modré; kyselina asparagová a glutamová jsou červené. Hydrofobní kapsa je znázorněna žlutě a tvořena aminokyselinovými zbytky uvedenými výše. Podle Petros a kol.,

Izoprenoidy steroidy

izoprenoidy steroidy

Media:

izoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidyizoprenoidy steroidy

http://buy-steroids.org